Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Společnost Itebon s.r.o., sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 09030221, zapsané
Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329466 (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a
to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které
správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a rezervace), e-maily, telefony, webové stránky,
  sociální sítě, vizitky a podobně
 • dodavatelé
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský
  rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
  subjektů údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa
  trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující
  kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje: např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
  souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za
  účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně)

Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatelé
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními
  předpisy

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv a majetku správce, ochrana práv příjemce nebo jiných dotčených osob
  (např. vymáhání pohledávek správce, kamerový systém k ochraně majetku)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovně správce
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné
podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za
tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být
osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou
povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a v příslušných právních
předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. V případě osobních údajů
zpracovávaných na základě souhlasu v souladu s lhůtami v nich obsaženými.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl.
6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
  nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
  subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
  fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
  výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
  strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
  práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je
  subjektem údajů dítě.

Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o
právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požádat správce o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požádat správce o výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení
  jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Žádost je třeba podat písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje
  Správce (Itebon s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, info@forjoy.cz).
 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný
  stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
  na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00
  Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, +420 234 665 111)
 • Na dozorový úřad se může subjekt údajů obrátit se svým podnětem také přímo
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.forjoy.cz

V Praze dne 1. 5. 2024