Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) platí pro inzerci a zprostředkování nájmu movité věci – karavanů (obytných přívěsů), obytných vozů a dodávek přizpůsobených na kempování  nebo nemovité věci - pozemků (dále jen Věc) prostřednictvím internetového portálu provozovaném na webové stránce www.forjoy.cz (dále jen „Webová stránka“)

2) Výkladová ustanovení

PROVOZOVATEL: společnost CHARISMA Plus s.r.o., se sídlem M.D.Rettigové 1067, 500 02 Hradec Králové, IČ 28765958, DIČ CZ28765958, zapsané v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26185

SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, má se za to, že Smlouva o poskytování služeb a/nebo Smlouva o nájmu je uzavírána podnikatelem, a ne jako spotřebitelem.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Smlouva o poskytování služeb a/nebo Smlouva o nájmu, ve které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Uživatel, který není spotřebitelem. Současně má Provozovatel, Poskytovatel a/nebo Zájemce i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Uživateli a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Uživatel jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. V případě uzavírání Smlouvy o nájmu se ustanovení o spotřebitelské smlouvě užijí pouze tehdy, pokud některý z Uživatelů je podnikatel, a to ve prospěch Uživatele spotřebitele (nepodnikatele).

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Provozovatel, Zájemce nebo Poskytovatel museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Zprostředkovatelem, Poskytovatelem a Zájemcem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a v případech, kdy je Poskytovatel nebo Zájemce spotřebitelem, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

SMLOUVA O NÁJMU: Je smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel se Zájemcem a na základě které se Poskytovatel jako pronajímatel zavazuje za úplatu poskytnout Zájemci jako nájemci k dočasnému užívání Věc určenou v této smlouvě a Zájemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli za dočasné užívání Věci sjednanou odměnu (nájemné). Konkrétní podmínky této smlouvy (požadavky Poskytovatele, včetně případných omezení pro Zájemce) jsou upraveny v rámci nabídky Věci uveřejněné Poskytovatelem na Webové stránce.

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU: Je smlouva, kterou uzavírá Provozovatel s Uživatelem a na základě které Provozovatel poskytuje Uživateli Uživatelský účet a související služby.

UŽIVATEL: Je fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o uživatelském účtu na základě které ji Provozovatel zřídil Uživatelský účet a které poskytuje další služby spojené s Uživatelským účtem dle Smlouvy o uživatelském účtu

UŽIVATELSKÝ ÚČET: Je uživatelské rozhraní Webové stránky (účet) zřízený Uživateli ze strany Provozovatele na základě Smlouvy o uživatelském účtu.

PRONAJÍMATEL nebo také POSKYTOVATEL: Uživatel, který má zájem o přenechání své Věci k dočasnému užívání a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na Webové stránce uzavírá se Zájemcem Smlouvu o nájmu.

NÁJEMCE nebo také ZÁJEMCE: Uživatel, který má zájem o přenechání Věci k dočasnému užívání a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na Webové stránce uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o nájmu.

REZERVAČNÍ POPLATEK: Úhrada hrazená Poskytovatelem nebo prostřednictvím Zájemce Provozovateli za rezervaci termínu na Webové stránce, na základě které jsou Zájemci poskytnuty kontaktní informace o Poskytovateli a Poskytovateli o Zájemci. Nárok Provozovatele na Rezervační poplatek není podmíněn uzavřením Smlouvy o nájmu mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

ODMĚNA: Odměnou je nájemné, které Zájemce jako nájemce poskytne Poskytovateli jako pronajímateli za pronájem Věci, přičemž je počítána jako součin cenou jednoho dne nájmu uvedeného v Inzerátu a počtem dní (i započatých) trvání nájmu Věci. V odměně je obsažen i Rezervační poplatek.

3) Smlouva o uživatelském účtu

1. Návrh na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu provádí Uživatel vyplněním údajů ve formuláři na Webové stránce a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „registrovat“ (dále jen „Návrh na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu“), čímž je vyjádřena a potvrzena vůle Uživatele uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu. Před zasláním Návrhu na uzavření smlouvy o uživatelském účtu Provozovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které uvedl v rámci registračního formuláře, a to i s ohledem na možnost Uživatele opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy Provozovateli zašle Provozovatel na adresu elektronické pošty uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu přijetí návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Akceptace“). Doručením Akceptace Uživateli je Smlouva o uživatelském účtu uzavřena. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu o uživatelském účtu (včetně Obchodních podmínek) nebo jiné obecně závazné právní předpisy.

3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může započít s plněním Smlouvy o uživatelském účtu neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je Uživatel spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu, která bude Provozovatelem splněna před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. V rámci registrace na Webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uváděné v souvislosti s Uživatelem v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

5. Uživatel odpovídá za to, že jím vložený obsah prostřednictvím Webových stránek nebude porušovat obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy. Provozovatel je oprávněn požadovat náhradu škody, která mu vznikla porušením této povinnosti Uživatelem a bez dalšího jeho účet zablokovat.

6. Uživatel odpovídá za to, že jím vložený obsah inzerátu je udržován a je aktuální, zejména dostupnost Věci, ceník, atd. Uživatel má povinnost obsah inzerátu pravidelně aktualizovat. 

7. Každý Uživatel může mít s Provozovatelem uzavřenu pouze jednu Smlouvu o uživatelském účtu, resp. vytvořen pouze jeden Uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

8. Bude-li Smlouvy o nájmu Uživatel uzavírat jako podnikatel, je povinen při uzavření Smlouvy o uživatelském účtu uvést své IČO.

9. Uživatel, který má uzavřenou Smlouvu o uživatelském účtu, je registrovaný.

4) Uživatelský účet

4.1. Vytvoření návrhu nájmu (dále jen „Inzerát“):

1. Poskytovatel vloží Inzerát ve svém uživatelském účtu, po kliknutí na položku „přidat” inzerát“. Následně se otevře webové rozhraní, kde Poskytovatel uvede:

v případě inzerce obytného vozu či obytného přívěsu (vozidla):

 • základní informace o vozidle, název vozidla, typ vozidla, adresa převzetí vozidla, možnost s vozidlem cestovat do zahraničí, kolik je ve Vozidle míst k sezení/spaní
 • technické informace o vozidle, rok výroby, hmotnost pohotovostní a maximální,
  převodovka, informace o dálniční známce, průměrná spotřeba
 • informace o vybavení vozidla, na bydlení a na jízdu
 • omezení osob, které mohou vozidlo užívat, věk řidiče a platné řidičské oprávnění
 • informace o období, na které Pronajímatel vozidlo ne/chce pronajímat
 • informace o smluvních podmínkách Poskytovatele a případné storno poplatky a platba záloh
 • informace o pojištění Pronajímatele, včetně pojistných podmínek, a možnostech připojištění Zájemce
 • fotodokumentace exteriéru a interiéru vozidla
 • cenu za den nájmu

nebo v případě inzerce pozemku:

 • základní informace o pozemku, lokalita, dostupnost elektřiny, plynu, vody, splaškové kanalizace apod.
 • omezení počtu stání pro (obytný vůz, obytný přívěs, stan)
 • omezení osob, které mohou pozemek užívat
 • další omezení pro užívání pozemku (např. zákazy kouření, rozdělávání  otevřeného ohně, omezení hluku, návštěv apod.)
 • informace o období, na které Pronajímatel pozemek ne/chce pronajímat
 • informace o smluvních podmínkách Poskytovatele a případné storno poplatky a platba záloh
 • fotodokumentace pozemku, jeho vybavení a příjezdové cesty
 • cenu za den nájmu

2. Po vyplnění údajů uvedených v předchozím odstavci klikne na položku „uložit celý inzerát” Vložit“.

3. Uživatel vytvořením inzerátu uděluje Provozovateli pro účely propagace Věci (např. Google, seznam, Facebook) nevýhradní, územně a časově neomezenou a bezúplatnou licenci k poskytnutým fotografiím. Uživatel vytvořením inzerátu prohlašuje, že vlastní k poskytnutým fotografiím minimálně taková práva, která poskytuje Provozovateli. Provozovatel je rovněž oprávněn udělit podlicenci k poskytnutým fotografiím třetím osobám pro účely zprostředkování pronájmu nebo propagace a to i bez souhlasu Uživatele.

4. Provozovatel zajistí zveřejnění Inzerátu nejpozději do 24 hodin, pouze v případě, že bude inzerát obsahovat kompletní informace o Věci a bude splňovat náležitosti dle obchodních podmínek. Provozovatel není povinen Inzerát zveřejnit, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti nebo bude obsahovat informace a sdělení v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.

5. Poskytovatel je oprávněn Inzerát kdykoliv odstranit a/nebo upravit. Ustanovení předchozího odstavce se užije obdobně. 

6. Počet inzerátů, které Uživatel může prostřednictvím portálu spravovat, není omezen. 7. Inzerát není nabídkou ve smyslu § 1780 NOZ.

4.2. Hledání Inzerátu

1. Uživatel může využít vyhledávání podle ceny, volných termínů, vzdálenosti, specifikace a vybavení Věci.

2. Zájemce je oprávněn po Poskytovateli prostřednictvím veřejného chatu v náhledu konkrétního inzerátu na webových stránkách požadovat dodatečné informace a Poskytovatel, pokud jimi disponuje, je povinen mu je poskytnout.

3. Uživatelé nejsou, do okamžiku zaplacení (zúčtování) rezervačního poplatku (viz níže), oprávněni si jakýmkoliv způsobem vyměňovat kontaktní údaje, zejména jméno, adresu, telefon, emailovou adresu nebo jiné údaje, podle kterých by bylo možné Uživatele identifikovat např. přezdívky ze sociálních sítí.

4. V případě, že uživatel v rozporu s předchozím odstavcem požádá jiného Uživatele o kontaktní údaje nebo jinému poskytne své, je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Provozovatel je v takovém případě zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu.

4.3. Rezervace termínu

1. V rezervačním kalendáři si Zájemce vybere požadovaný termín, kdy si chce Věc pronajmout a odešle požadavek ke schválení Poskytovateli Věci (dále jen „Rezervace“). V tento okamžik bude Uživatel vyzván k zaplacení rezervačního poplatku prostřednictvím platební brány GP webpay.1

2. Rezervační poplatek bude splatný, až po akceptaci požadavku Zájemce Poskytovatelem. V případě, že Poskytovatel požadavek Zájemce do 24 hodin nepotvrdí (nedojde k akceptaci), nebude rezervační poplatek z účtu Zájemce zaplacen (zúčtován) a uvedená částka bude odblokována. Rezervace bude zrušena. Částka bude odblokována i v případě, že Poskytovatel požadavek (Rezervaci) odmítne.

3. V okamžiku potvrzení Rezervace Poskytovatelem dojde k rezervaci termínu a zúčtování rezervačního poplatku. Zájemce obdrží kontaktní údaje Poskytovatele.

5) Odměna, Rezervační poplatek

1. Zřízení Uživatelského účtu a vložení Inzerátu je zdarma.

2. Odměna za nájem Věci (nájemné) je stanovena Poskytovatelem v Inzerátu. Poskytovatel je povinen odměnu stanovit tak, aby v ní byl zahrnut Rezervační poplatek.

3. Nedohodnou-li se Provozovatel a Poskytovatel jinak, Rezervační poplatek činí u obytných vozů a přívěsů 10% a u pozemků 15% z celkové odměny dle předchozího odstavce.

4. Rezervační poplatek je hrazen Poskytovatelem prostřednictvím Zájemce dle oddílu 4. čl. 4.3. odst. 1 výše, není-li v OP stanovena jinak.

5. Provozovateli náleží odměna za zprostředkování možnosti uzavření Smlouvy o nájmu mezi Poskytovatelem a Zájemcem.

6. Veškeré odměny a platby uvedeny výše zahrnují případné daňové povinnosti Poskytovatele a Provozovatele, zejména příslušnou sazbu DPH. Poskytovatel je povinen uvedené zohlednit při stanovení odměny.

7. Pokud dojde třikrát ke zjištění: a) neaktualizovaného obsahu inzerátu (např. neaktuální obsah rezervačního kalendáře, neaktuální ceník atd.) nebo b) zamítnutí požadavku na rezervaci z důvodů uvedených v bodě a) bude Rezervační poplatek (provize) automaticky navýšen o 1 %. Uvedené ustanovení se použije opakovaně. Pokud dojde ze strany Uživatele k nápravě – třikrát po sobě dojde k potvrzení Rezervace a následnému zúčtování Rezervačního poplatku, tzn. nedojde k porušení dle věty první tohoto ustanovení, Rezervační poplatek (provize) bude snížen o 1 %, a to postupně až na úroveň dle odst. 3 tohoto článku.

6) Hodnocení

1. Uživatel je oprávněn jinému Uživateli, se kterým uzavřel Smlouvu o nájmu nebo jemuž odeslal Rezervaci udělovat na Webových stránkách hodnocení a sdílet s dalšími Uživateli nabyté zkušenosti.

2. V případě, že hodnocení uživatele klesne pod 25 % s tím, že hodnocení udělilo alespoň 5 Uživatelů, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu a zrušit Uživatelský účet.

7) Zrušení Rezervace

1. Zájemce je oprávněn i bez udání důvodů zrušit Rezervaci, kterou provede Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky kliknutím na tlačítko „Storno“ v seznamu rezervací ve svém Uživatelském účtu.

2. V případě, že Zájemce zruší Rezervaci do jejího potvrzení Poskytovatelem, bude mu vrácen Rezervační poplatek, resp. nebude zúčtován.

3. V případě, že Zájemce zruší Rezervaci po jejím potvrzení Poskytovatelem, kde byl již předán kontakt a došlo k rezervaci je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši Rezervačního poplatku.

4. V případě, že Poskytovatel zruší Rezervaci po jejím potvrzení, je povinen, pokud se nedohodnou jinak, uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši Rezervačního poplatku. Rezervační poplatek zaplacený Zájemcem Provozovatel Zájemci vrátí.

5. Poskytovatel je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši Rezervačního poplatku také v případě, že Zájemce zruší rezervaci z důvodu na straně Poskytovatele, tj. zejména pokud by bylo poskytnutí Věci znemožněno nebo podstatným způsobem ztíženo z důvodů stojících na straně příslušného Poskytovatele (včetně případů, kdy Poskytovatel uvede v rámci svého Inzerátu na Webové stránce nepravdivé informace o Věci). V takovém případě je povinen Poskytovatel uhradit Rezervační poplatek do sedmi (7) pracovních dnů od zrušení rezervace. V případě neuhrazení Rezervačního poplatku dle předchozí věty je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu.

8)  Smlouva o nájmu

1. Smlouvu o nájmu uzavírá Poskytovatel se Zájemcem, přičemž je na Zájemci a Poskytovali jaké si dohodnou smluvní podmínky.

2. Nedohodnou-li se Zájemce a Poskytovatel jinak, platí smluvní podmínky jaké byly uvedeny v Inzerátu a Rezervaci, která byla Poskytovatelem potvrzena.

9) Zvláštní ustanovení ve vztahu ke spotřebiteli

1. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Provozovatel na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o uživatelském účtu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/ je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem ze Smlouvy o uživatelském účtu.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel... je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, kdy je Uživatel fyzickou osobou, plní Provozovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

10) Ochrana osobních údajů

1. V případě, že při poskytování služeb dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů ukládaných Uživatelem, upravuje práva a povinnost stran smlouva o zpracování osobních údajů, jež je součástí pravidel ochrany údajů.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Smlouvy o uživatelském účtu. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Provozovatel se zavazuje osobní údaje Uživatelů neposkytnout jiným třetím subjektům, vyjma jinému Uživateli za účelem uzavření Smlouvy o nájmu.

4. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Uživatel aktivně schválí při registraci, a to jen do doby, než Uživatel Provozovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení může Uživatel učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

5. Informace k poskytovaným osobním údajům jsou ve zvláštním dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů“, které je k dispozici zde.

11) Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o uživatelském účtu nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou na adresu druhé smluvní strany i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu dle obecně závazných právních předpisů nebo stanoví-li to OP. Odstoupení je účinné doručením druhé straně.

4.  V případě, že Provozovatel zjistí důvody k odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu, je oprávněn uživatelský účet okamžitě zablokovat s tím, že odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu v takovém případě odešle nejpozději následující pracovní den.

5. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv písemnost může být doručována v listinné podobě na adresu Uživatele/Provozovatele, v elektronické podobě do datové schránky

Uživatele/Provozovatele nebo elektronicky na e-mail Provozovatele uvedeným na Webových stránkách nebo e-mail Uživatele uvedený v Uživatelském účtu (a to i bez elektronicky zaručeného podpisu). Každý z uvedených způsobů doručování smluvní strany považují za rovnocenný a právně stejně závazný. Nebude-li prokázáno jiné datum, platí, že písemnost byla doručena druhé straně třetí (3.) den ode dne jejího odeslání. V případě doručování do datové schránky platí, že písemnost je doručena desátým (10.) dnem od odeslání, není-li doručena dříve. Každý z uvedených způsobů doručování smluvní strany považují za rovnocenný a právně stejně závazný.

6. Jakékoliv smluvní ujednání uzavřené prostřednictvím Webových stránek nebo v jeho souvislosti se řídí právem České republiky.

7. Není-li to vyloučeno obecně závaznými právními předpisy, je místně příslušným soudem pro řešení sporu obecný soud Provozovatele.

8. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může OP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna OP bude Uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Uživatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2022

1 https://www.gpwebpay.cz/index....