Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) platí pro inzerci a zprostředkování nájmu movité
věci – karavanů (obytných přívěsů), obytných automobilů a dodávek přizpůsobených na
kempování (dále jen „Vozidlo“ prostřednictvím) internetového portálu provozovaném na
webové stránce www.forjoy.cz (dále jen „Webová stránka“)

2) Výkladová ustanovení

PROVOZOVATEL: společnost CHARISMA Plus s.r.o., se sídlem M.D.Rettigové 1067, 500 02
Hradec Králové, IČ 28765958, DIČ CZ28765958, zapsané v Obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26185

SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba
a do objednávky uvedete IČO, má se za to, že Smlouva o poskytování služeb a/nebo Smlouva o
nájmu je uzavírána podnikatelem, a ne jako spotřebitelem.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Smlouva o poskytování služeb a/nebo Smlouva o nájmu, ve
které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn
než Uživatel, který není spotřebitelem. Současně má Provozovatel, Poskytovatel a/nebo
Zájemce i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Uživateli a je povinen poskytnout
spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu
spotřebitele. Je-li Uživatel jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží
výhradně pro ochranu spotřebitele. V případě uzavírání Smlouvy o nájmu se ustanovení o
spotřebitelské smlouvě užijí pouze tehdy, pokud některý z Uživatelů je podnikatel, a to ve
prospěch Uživatele spotřebitele (nepodnikatele).

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková smlouva, která je uzavřena
prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Provozovatel, Zájemce nebo Poskytovatel museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes
webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím
obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace
na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší
se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.
Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Zprostředkovatelem, Poskytovatelem a Zájemcem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a v případech, kdy je Poskytovatel nebo Zájemce
spotřebitelem, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

SMLOUVA O NÁJMU: Je smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel se Zájemcem a na základě které
se Poskytovatel jako pronajímatel zavazuje za úplatu poskytnout Zájemci jako nájemci k
dočasnému užívání Vozidlo určené v této smlouvě a Zájemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli
za dočasné užívání Vozidla sjednanou odměnu (nájemné). Konkrétní podmínky této smlouvy
(požadavky Poskytovatele, včetně případných omezení pro Zájemce) jsou upraveny v rámci
nabídky Vozidla uveřejněné Poskytovatelem na Webové stránce.

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU: Je smlouva, kterou uzavírá Provozovatel s Uživatelem a na
základě které Provozovatel poskytuje Uživateli Uživatelský účet a související služby.

UŽIVATEL: Je fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o
uživatelském účtu na základě které ji Provozovatel zřídil Uživatelský účet a které poskytuje
další služby spojené s Uživatelským účtem dle Smlouvy o uživatelském účtu

UŽIVATELSKÝ ÚČET: Je uživatelské rozhraní Webové stránky (účet) zřízený Uživateli ze strany
Provozovatele na základě Smlouvy o uživatelském účtu.

PRONAJÍMATEL nebo také POSKYTOVATEL: Uživatel, který má zájem o přenechání svého
Vozidla k dočasnému užívání a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na
Webové stránce uzavírá se Zájemcem Smlouvu o nájmu.

NÁJEMCE nebo také ZÁJEMCE: Uživatel, který má zájem o přenechání Vozidla k dočasnému
užívání a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na Webové stránce
uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o nájmu.

REZERVAČNÍ POPLATEK: Úhrada hrazená Poskytovatelem nebo prostřednictvím Zájemce
Provozovateli za rezervaci termínu na Webové stránce, na základě které jsou Zájemci
poskytnuty kontaktní informace o Poskytovateli a Poskytovateli o Zájemci. Nárok
Provozovatele na Rezervační poplatek není podmíněn uzavřením Smlouvy o nájmu mezi
Zájemcem a Poskytovatelem.

ODMĚNA: Odměnou je nájemné, které Zájemce jako nájemce poskytne Poskytovateli jako
pronajímateli za pronájem Vozidla, přičemž je počítána jako součin cenou jednoho dne nájmu
uvedeného v Inzerátu a počtem dní (i započatých) trvání nájmu Vozidla. V odměně je obsažen i
Rezervační poplatek.

3) Smlouva o uživatelském účtu

1. Návrh na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu provádí Uživatel vyplněním údajů ve formuláři
na Webové stránce a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „registrovat
(dále jen „Návrh na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu“), čímž je vyjádřena a potvrzena
vůle Uživatele uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu. Před zasláním Návrhu na uzavření smlouvy
o uživatelském účtu Provozovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
uvedl v rámci registračního formuláře, a to i s ohledem na možnost Uživatele opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy Provozovateli zašle Provozovatel na
adresu elektronické pošty uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu přijetí návrhu na uzavření
smlouvy (dále jen „Akceptace“). Doručením Akceptace Uživateli je Smlouva o uživatelském
účtu uzavřena. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu o
uživatelském účtu, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu o uživatelském účtu
(včetně Obchodních podmínek) nebo jiné obecně závazné právní předpisy.

3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může započít s plněním Smlouvy o uživatelském účtu
neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy
v těch případech, kdy je Uživatel spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na
vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy o
uživatelském účtu, která bude Provozovatelem splněna před uplynutím zákonné lhůty pro
odstoupení od smlouvy.

4. V rámci registrace na Webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny
údaje. Údaje uváděné v souvislosti s Uživatelem v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou
Provozovatelem považovány za správné.

5. Uživatel odpovídá za to, že jím vložený obsah prostřednictvím Webových stránek nebude
porušovat obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy. Provozovatel je oprávněn
požadovat náhradu škody, která mu vznikla porušením této povinnosti Uživatelem a bez
dalšího jeho účet zablokovat.

6. Uživatel odpovídá za to, že jím vložený obsah inzerátu je udržován a je aktuální, zejména
dostupnost Vozidla, ceník, atd. Uživatel má povinnost obsah inzerátu pravidelně aktualizovat. 

7. Každý Uživatel může mít s Provozovatelem uzavřenu pouze jednu Smlouvu o uživatelském
účtu, resp. vytvořen pouze jeden Uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání
Uživatelského účtu třetími osobami.

8. Bude-li Smlouvy o nájmu Uživatel uzavírat jako podnikatel, je povinen při uzavření Smlouvy o
uživatelském účtu uvést své IČO.

9. Uživatel, který má uzavřenou Smlouvu o uživatelském účtu, je registrovaný.

4) Uživatelský účet

4.1. Vytvoření návrhu nájmu (dále jen „Inzerát“):

1. Poskytovatel vloží Inzerát ve svém uživatelském účtu, po kliknutí na položku „přidat karavan“.
Následně se otevře webové rozhraní, kde Poskytovatel uvede:

 • základní informace o vozidle, název vozidla, typ vozidla, adresa převzetí Vozidla, možnost s
  Vozidlem cestovat do zahraničí, kolik je ve Vozidle míst k sezení/spaní
 • technické informace o vozidle, rok výroby, hmotnost pohotovostní a maximální,
  převodovka, informace o dálniční známce, průměrná spotřeba
 • informace o vybavení vozidla, na bydlení a na jízdu
 • omezení osob, které mohou vozidlo užívat, věk řidiče a platné řidičské oprávnění
 • informace o období, na které ne/chce vozidlo pronajímat
 • informace o smluvních podmínkách Poskytovatele a případné storno poplatky a platba záloh
 • informace o pojištění Pronajímatele, včetně pojistných podmínek, a možnostech připojištění
  Zájemce
 • fotodokumentace exteriéru a interiéru Vozidla
 • cenu za den nájmu

2. Po vyplnění údajů uvedených v předchozím odstavci klikne na položku „Vložit“.

3. Uživatel vytvořením inzerátu uděluje Provozovateli pro účely propagace Vozidla (např. Google,
seznam, Facebook) nevýhradní, územně a časově neomezenou a bezúplatnou licenci k
poskytnutým fotografiím. Uživatel vytvořením inzerátu prohlašuje, že vlastní k poskytnutým
fotografiím minimálně taková práva, která poskytuje Provozovateli. Provozovatel je rovněž
oprávněn udělit podlicenci k poskytnutým fotografiím třetím osobám pro účely
zprostředkování pronájmu nebo propagace a to i bez souhlasu Uživatele.

4. Provozovatel zajistí zveřejnění Inzerátu nejpozději do 24 hodin, pouze v případě, že bude
inzerát obsahovat kompletní informace o vozidle a bude splňovat náležitosti dle obchodních
podmínek. Provozovatel není povinen Inzerát zveřejnit, pokud nebude obsahovat veškeré
náležitosti nebo bude obsahovat informace a sdělení v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy nebo dobrými mravy.

5. Poskytovatel je oprávněn Inzerát kdykoliv odstranit a/nebo upravit. Ustanovení předchozího
odstavce se užije obdobně.

6. Počet inzerátů, které můžete prostřednictvím portálu spravovat není omezen, pokud máte
karavanů či obytných vozů k vypůjčení více, můžete vytvořit inzerát pro každý z nich.

7. Inzerát není nabídkou ve smyslu § 1780 NOZ.

4.2. Hledání Inzerátu

1. Uživatel může využít vyhledávání podle ceny, volných termínů, vzdálenosti, specifikace a
vybavení Vozidla.

2. Zájemce je oprávněn po Poskytovateli prostřednictvím veřejného chatu v náhledu konkrétního
inzerátu na webových stránkách požadovat dodatečné informace a Poskytovatel, pokud jimi
disponuje, je povinen mu je poskytnout.

3. Uživatelé nejsou,do okamžiku zaplacení (zúčtování) rezervačního poplatku (viz níže),oprávněni
si jakýmkoliv způsobem vyměňovat kontaktní údaje, zejména jméno, adresu, telefon, emailovou adresu nebo jiné údaje, podle kterých by bylo možné Uživatele identifikovat např.
přezdívky ze sociálních sítí.

4. V případě, že uživatel v rozporu s předchozím odstavcem požádá jiného Uživatele o
kontaktní údaje nebo jinému poskytne své, je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu
ve výši 20 000,- Kč
. Provozovatel je v takovém případě zároveň oprávněn odstoupit od
Smlouvy o uživatelském účtu.

4.3. Rezervace termínu

1. V rezervačním kalendáři si Zájemce vybere požadovaný termín, kdy si chce Vozidlo pronajmout
a odešle požadavek ke schválení Poskytovateli Vozidla (dále jen „Rezervace“). V tento okamžik
bude Uživatel vyzván k zaplacení rezervačního poplatku prostřednictvím platební brány
GP webpay.1

2. Rezervační poplatek bude splatný, až po akceptaci požadavku Zájemce Poskytovatelem.
V případě, že Poskytovatel požadavek Zájemce do 24 hodin nepotvrdí (nedojde k akceptaci),
nebude rezervační poplatek z účtu Zájemce zaplacen (zúčtován) a uvedená částka bude
odblokována. Částka bude odblokována i v případě, že Poskytovatel požadavek (Rezervaci)
odmítne.

3. V okamžiku potvrzení Rezervace Poskytovatelem dojde k rezervaci termínu a zúčtování
rezervačního poplatku. Zájemce obdrží kontaktní údaje Poskytovatele.

5) Odměna, Rezervační poplatek

1. Zřízení Uživatelského účtu a vložení Inzerátu je zdarma.

2. Odměna za nájem Vozidla (nájemné) je stanovena Poskytovatelem v Inzerátu. Poskytovatel je
povinen odměnu stanovit tak, aby v ní byl zahrnut Rezervační poplatek.

3. Nedohodnou-li se Provozovatel a Poskytovatel jinak, Rezervační poplatek činí 10 % z celkové
odměny dle předchozího odstavce.

4. Rezervační poplatek je hrazen Poskytovatelem prostřednictvím Zájemce dle oddílu 4. čl. 4.3.
odst. 1 výše, není-li v OP stanovena jinak.

5. Provozovateli náleží odměna za zprostředkování možnosti uzavření Smlouvy o nájmu mezi
Poskytovatelem a Zájemcem.

6. Veškeré odměny a platby uvedeny výše zahrnují případné daňové povinnosti Poskytovatele a
Provozovatele, zejména příslušnou sazbu DPH. Poskytovatel je povinen uvedené zohlednit při
stanovení odměny.

7. Pokud dojde třikrát ke zjištění: a) neaktualizovaného obsahu inzerátu (např. neaktuální obsah rezervačního
kalendáře, neaktuální ceník atd.) nebo b) zamítnutí požadavku na razervaci z důvodů uvedených v bodě a)
bude Rezervační poplatek (provize) autimaticky navýšen o 1 %. Uvedené ustanovení se použije opakovaně.
Pokud dojde ze strany Uživatele k nápravě – třikrát po sobě dojde k potvrzení Rezervace a následnému
zúčtování Rezervačního poplatku, tzn. nedojde k porušení dle věty první tohoto ustanovení, Rezervační
poplatek (provize) bude snížen o 1 %, a to postupně až na úroveň dle odst. 3 tohoto článku.

6) Hodnocení

1. Uživatel je oprávněn jinému Uživateli, se kterým uzavřel Smlouvu o nájmu nebo jemuž odeslal
Rezervaci udělovat na Webových stránkách hodnocení a sdílet s dalšími Uživateli nabyté
zkušenosti.

2. V případě, že hodnocení uživatele klesne pod 25 % s tím, že hodnocení udělilo alespoň 5
Uživatelů, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu a zrušit
Uživatelský účet.

7) Zrušení Rezervace

1. Zájemce je oprávněn i bez udání důvodů zrušit Rezervaci, které provede Zájemce
prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky kliknutím na tlačítko „Storno
v seznamu rezervací ve svém Uživatelském účtu.

2. V případě, že Zájemce zruší Rezervaci do jejího potvrzení Poskytovatelem, bude mu vrácen
Rezervační poplatek, resp. nebude zúčtován.

3. V případě, že Zájemce zruší Rezervaci po jejím potvrzení Poskytovatelem, kde byl již předán
kontakt a došlo k rezervaci je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši
Rezervačního poplatku.

4. V případě, že Poskytovatel zruší Rezervaci po jejím potvrzení, je povinen, pokud se
nedohodnou jinak, uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši Rezervačního poplatku.
Rezervační poplatek zaplacený Zájemcem Provozovatel Zájemci vrátí.

5. Poskytovatel je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši Rezervačního poplatku
také v případě, že Zájemce zruší rezervaci z důvodu na straně Poskytovatele, tj. zejména pokud
by bylo poskytnutí Vozidla znemožněno nebo podstatným způsobem ztíženo z důvodů stojících
na straně příslušného Poskytovatele (včetně případů, kdy Poskytovatel uvede v rámci svého
Inzerátu na Webové stránce nepravdivé informace o Vozidle). V takovém případě je povinen
Poskytovatel uhradit Rezervační poplatek do tří (7) pracovních dnů od zrušení rezervace.
V případě neuhrazení Rezervačního poplatku dle předchozí věty je Provozovatel oprávněn
odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu.

8)  Smlouva o nájmu

1. Smlouvu o nájmu uzavírá Poskytovatel se Zájemcem, přičemž je na Zájemci a Poskytovali jaké
si dohodnou smluvní podmínky.

2. Nedohodnou-li se Zájemce a Poskytovatel jinak, platí smluvní podmínky jaké byly uvedeny
v Inzerátu a Rezervaci, která byla Poskytovatelem potvrzena.

9) Zvláštní ustanovení ve vztahu ke spotřebiteli

1. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím
kontaktního e-mailu umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele
zašle Provozovatel na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o uživatelském účtu je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na
internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/... je možné využít při řešení sporů mezi
Provozovatelem a Uživatelem ze Smlouvy o uživatelském účtu.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel... je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, kdy je Uživatel fyzickou osobou, plní Provozovatel svou informační povinnost ve
smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního
dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

10) Ochrana osobních údajů

1. V případě, že při poskytování služeb dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních
údajů ukládaných Uživatelem, upravuje práva a povinnost stran smlouva o zpracování
osobních údajů, jež je součástí pravidel ochrany údajů.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem
plnění předmětu Smlouvy o uživatelském účtu. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o
něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas
s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů.

3. Provozovatel se zavazuje osobní údaje Uživatelů neposkytnout jiným třetím subjektům, vyjma
jinému Uživateli za účelem uzavření Smlouvy o nájmu.

4. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Uživatel
aktivně schválí při registraci, a to jen do doby, než Uživatel Provozovateli sdělí, že zasílání chce
ukončit. Toto sdělení může Uživatel učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s
plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

5. Informace k poskytovaným osobním údajům jsou ve zvláštním dokumentu „Prohlášení o
zpracování osobních údajů“, které je k dispozici ZDE.

11) Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o uživatelském účtu nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět písemnou
výpovědí zaslanou na adresu druhé smluvní strany i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou
v délce tří (3) měsíců.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu dle
obecně závazných právních předpisů nebo stanoví-li to OP. Odstoupení je účinné doručením
druhé straně.

4.  V případě, že Provozovatel zjistí důvody k odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu, je
oprávněn uživatelský účet okamžitě zablokovat s tím, že odstoupení od Smlouvy o
uživatelském účtu v takovém případě odešle nejpozději následující pracovní den.

5. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv písemnost může být doručována v listinné podobě na
adresu Uživatele/Provozovatele, v elektronické podobě do datové schránky
Uživatele/Provozovatele nebo elektronicky na e-mail Provozovatele uvedeným na Webových
stránkách nebo e-mail Uživatele uvedený v Uživatelském účtu (a to i bez elektronicky
zaručeného podpisu). Každý z uvedených způsobů doručování smluvní strany považují za
rovnocenný a právně stejně závazný. Nebude-li prokázáno jiné datum, platí, že písemnost byla
doručena druhé straně třetí (3.) den ode dne jejího odeslání. V případě doručování do datové
schránky platí, že písemnost je doručena desátým (10.) dnem od odeslání, není-li doručena
dříve. Každý z uvedených způsobů doručování smluvní strany považují za rovnocenný a právně
stejně závazný.

6. Jakékoliv smluvní ujednání uzavřené prostřednictvím Webových stránek nebo v jeho
souvislosti se řídí právem České republiky.

7. Není-li to vyloučeno obecně závaznými právními předpisy, je místně příslušným soudem pro
řešení sporu obecný soud Provozovatele.

8. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že
Provozovatel může OP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna OP bude Uživateli
oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu
Obchodních podmínek může Uživatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve
výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.11.2021

https://www.gpwebpay.cz/index....